Folkabo Samhällsförenings styrelse 2015

Ordförande
Ove Bank

Sekreterare. Kassör
Lisbeth Blomberg Bo
Jungergård
 

 
Övriga.
Simon
Gustafsson
Lars
Jansson
Thomas
Nyman

Åter