Vänsterpartiet

Hej här svar från vänsterpartiet


1. Hur tänker partiet gå tillväga för att rädda  torsken ?

Vi vill ha torskfiskestopp i Östersjön kanske även i delar av Västerhavet.
Vi vill öka användningen av selektiva redskap så endast fångstmogen fisk
fångas och så bifångsten av torsk minimeras vid tex kräftfiske, vi vill
minska utsläppen av syreförbrukande utsläpp, vi vill flytta ut trålgränsen,
de internationella fångstkvoterna ska i framtiden följa rekommendationerna
från forskarna, vi vill rensa haven från drivgarn m.m.  Vi vill ha bättre
övervakning med bla effektiva Checkpoints, kontroll av lasten vid landning,
förbud av dumpning av fisk hårdare sanktioner vid överträdelser,
satellietövervakning av fiskefartyg. Vi vill ha mer forskning kring torsk
och andra marina arters ekologi, etc.

2. Är det bara torsken som är hotad ?

Nej i många svenska akvatiska miljöerna är ett fleratal arter eller stammar
hotade eller utrotade tex tumlare och siklöja

3. Är ni beredda att inrätta marina reservat

Ja, vi driver det hårt och har bland annat skrivit riksdagsmotioner om det.
Nu har vi också fått det inskrivet bland de svenska miljömålen för att
bevara den biologiska mångfalden i marina miljöer. Minst ytterligare fem
marina reservat ska avsättas till år 2005.

4. Är ni beredda på att införa ett betydande  fiskestopp ?
Ja. just nu  för torsk. För många andra arter behövs sänkta fångstkvoter
så att uttaget av fisk inte överstiger reproduktionen

5. Vet ni vad sportfisket omsätter i Sverige

Det beror lite på definitionen av sportfiske men med resor, redskap, etc ca
3,3 miljarder per år.

6. Vet ni vad yrkesfisket omsätter i Sverige

Det beror också på definition men saltsjöyrkesfisket är värt ca 1 miljard.
Men då bör man också räkna bort samhällstödet till denna sektor. Då blir
det inte mycket kvar. Insjöyrkesfisket är värt ca 35 miljoner

7. Vet ni vad sportfisket omsätter i USA
Nej

8. Vad tänker partiet göra för att utveckla  sportfisketurismen i Sverige ?

I samband med att detta år är ekoturismens år enligt beslut i FN så arbetar
vänsterpartiet aktivt för att främja sportfisket som en viktig del av
ekoturism. Vi har bla fått regeringen att förstå att om det kommer ett
regeringsförslag om kustfiske så måste alla typer av fiske behandlas -
kustsyrkesfiske, husbehovsfiske, sport- och turismfiske.

9. Vem blir jordbruksminister om ert parti får  välja ?

Det bestämmer vi när det blir aktuellt - ett möjligt namn är Jonas
Ringqvist, en ung klok man som just nu är ledamot i riksdagens miljö- och
jordbruksutskott och styrelseledamot i jordbruksverket

10. Vad är ett paternoster tackel ?

Den del av linan där krokar och tyngden sitter. Just paternoster tackel har
fördelen att betet kommer upp en bit från botten.

Mvh
Ronald Erik sson
Miljösekreterare ( och fiskare)
08 786 46 46

 

Tillbaka