Socialdemokraterna

Hej och tack för ditt brev!

En del av dina frågor kan inte vi i riksdagen hjälpa dig med. Sök vidare
hos olika fiskeorganisationer. Fiskeriverket ,som är statens myndighet för
frågor som berör fiske, kan kanske också svara på några av dina frågor.

Stora delar av fiskbestånden längs de svenska kusterna är hotade eller till
och med utplånade. Det är sannolikt att det sätt som fisket har bedrivits
på är en viktig orsak till minskningarna, men också andra faktorer som
t.ex. övergödning med åtföljande algblomningar och klimatförändringar är av
betydelse. Både forskare och fiskerinäringen uppfattar det här som mycket
allvarligt.

För att hantera denna svåra situation för vårt hav och även andra
miljöproblem har regeringen anslagit betydande resurser för miljöforskning,
miljöövervakning samt uppföljning och utvärdering av de 15
miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt.

Ett centralt inslag i förvaltningen av fiskebestånden är att årliga
fiskekvoter fastställs och att fisket övervakas och kontrolleras. Selektiva
redskap minskar bifångsterna av t.ex. ungfisk och sjöfågel. Därigenom
bidrar man till ett hållbart resursutnyttjande och "riktar" fisket mot
sådan fisk och fiskstorlek som efterfrågas av konsumenten.

Mycket återstår att göra inom området och den kommande översynen av EU:s
gemensamma fiskeripolitik är en möjlighet att driva konkreta förslag i
riktning mot större uthållighet och mer sofistikerad tillämpning av
försiktighetsprincipen.

Arbetet med att reformera EU:s fiskeripolitik pågår och skall vara klart i
slutet av innevarande år så att den nya fiskeripolitiken kan träda i kraft
år 2003. Jordbruksdepartementet har precis lagt fram en skrivelse som
syftar till att redovisa riktlinjer för Sveriges agerande i samband med
översynen av den gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Sverige har verkat både internationellt och nationellt för att omsätta
principerna om det hållbara fisket i praktisk handling. I Östersjön har
länderna kommit överens om att åstadkomma en fungerande selektion och en
förvaltningsplan för torsk. Man har bland annat också beslutat om kraftigt
sänkta torsk- och sillkvoter. EU har tillsammans med Norge enats om
bevarandeåtgärder inom en återhämtningsplan för torsken i Nordsjön. För
detta bestånd har man sedan tidigare beslutat om en 40-procentig minskning
av den totala tillåtna fångsten för år 2001 och ett tio veckor långt
fiskestopp inom ett mycket stort område i Nordsjön.

Den svenska fiskerikontrollen under de senaste åren har inriktats allt
starkare mot att bidra till fiskeresursernas bevarande. Fiskeriverket och
Kustbevakningen arbetar enligt ett nyligen infört riskanalysbaserat system,
vilket syftar till att successivt förbättra och effektivisera den svenska
fiskerikontrollen. Kustbevakningen har vidare en ambition att genomföra
förhållandevis frekventa kontroller vid landningar i Sverige av tredje
lands fartyg.

Vår ambition är att hela landet ska leva. Därför gör regeringen särskilda
regionalpolitiska satsningar. Där i ingår inte särskilt att fisketurismen
ska få en del. Möjligen gör regionerna själva sådana satsningar. Det fria
handredskapsfisket är en viktig uppgift för samhället att skapa ett
fritidsutbud som står öppet för alla eftersom möjligheterna för den
enskilde att aktivt utnyttja sin fritid är av stor betydelse för hälsa,
anpassning och trivsel i samhället. Fritidsfisket är av stor betydelse och
kan utnyttjas av alla, gammal som ung, män och kvinnor, och har karaktären
av familjeaktivitet.
Mer att läsa finns på regeringens hemsida www.regeringen.se under
jordbruksdepartementet. För att htta utredningen om det fria
hanredskapsfisket väljer du Kommittéer under år 2000.

Med vänliga hälsningar

Katarina Nyström
Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli

 

Tillbaka