Kristdemokraterna

1. Hur tänker partiet gå tillväga för att rädda torsken ?
Genom att arbeta för att t.ex. fiskekvoterna kraftigt skärs ned, att
kontrollerna skärps och att fisket ståndsanpassas.

2. Är det bara torsken som är hotad ?
Många andra arter är hotade och vissa lokala bestånd är redan borta.

3. Är ni beredda att inrätta marina reservat ?
Ja, i dialog med befolkning/brukare/myndigheter, kombinerat med lokal
kustvattensförvaltning.

4. Är ni beredda på att införa ett betydande fiskestopp ?
Nej. Däremot måste kraftfulla åtgärder vidtas (se ovan).

5. Vet ni vad sportfisket omsätter i Sverige ?
Ca 3,5 miljoner kronor.

7. Vet ni vad sportfisket omsätter i USA ?
Nej.

8. Vad tänker partiet göra för att utveckla sportfisketurismen i Sverige ?
Riksdagen har beslutat om att införa möjlighet till fiskevårdsområden inom
begränsade områden där fisket nu är fritt. Fisketurismen har ökat mycket
mer än vad man förutsåg när fisket släpptes fritt. Vi inser att detta har
medfört ett stärkt behov av fiske- och naturvård. Kristdemokraterna anser
dock att det åtminstone områdesvis även i fortsättningen skall finnas
fritt handredskapsfiske.

70 procent av Sveriges vattendrag har exploaterats genom vattenkraftens
utbyggnad. Vandringsfisken har ibland svårt att hitta laxtrappan. En del
vattendrag är helt avstängda och den odlade laxen sätts då ut nedströms
kraftverket. Enligt miljöbalken skall fiskens naturliga beteende gynnas
och därför skall minst fem procent av vattenflödet släppas fritt.
Kristdemokraterna vill att strömmar och vattendrag restaureras där
uppförda dammar inte längre fyller någon funktion och att biflöde skall
finnas vid alla kraftverk. Vidare vill vi att äldre vattendomar som inte
står i överensstämmelse med fiske- och naturvårdsintressen omprövas.

Fredning ska gälla alla fisken, även sportfiske. Det viktigaste är att det
finns fisk. Nuvarande förvaltningsplaner för lax är bra. Liknande
förvaltningsplaner för andra fiskarter bör upprättas.

9. Vem blir jordbruksminister om erat parti får välja ?
Naturligtvis ser vi helst en kristdemokrat på posten.

10. Vad är ett paternoster tackel ?
Ett slags fiskeredskap som används för bottenmete.

Med vänlig hälsning
Linda Jensen
Kristdemokraterna


Tillbaka