Hälsoproblem p.g.a fukt, mögel och bakterier
Sammanfattningsvis visar genomgången av tillgänglig vetenskaplig information att mögelsvampar kan ge upphov till inflammation i luftvägarna samt generella besvär i form av huvudvärk och trötthet. Effekternas utbredning är beroende på den totala mängden mögelsvampar - antalet levande mögelsvampar är inte ett bra mått på exponeringen. En överkänslighet i luftvägarna kan kvarstå en längre tid efter det att exponeringen upphört.

Det är sedan länge känt och allmänt accepterat att det finns ett samband mellan exponering för fukt och mögel inomhus och förekomst av olika typer av symptom från övre luftvägarna och kroppen i allmänhet. De som symptom som kan uppstå är;

  • sveda i ögonen
  • rinnande eller kliande(stickande) näsa
  • svullen nässlemhinna och hals
  • röstförändringar och hosta
  • ovanlig trötthet
  • huvudvärk
  • symptom från nervsystemet
  • svullna halsmandlar
  • svullna lymfkörtlar
  • eksem

Erfarenheter från djurförsök visar att mögelsvampar kan ge upphov till en kraftig inflammatorisk reaktion i lungan. Inflammatoriska reaktioner kan framkallas av ämnen som finns i mikroorganismerna oberoende om de är levande eller ej.

I en undersökning från USA av 150 personer med mögelrelaterade besvär rapporterades förändringar av antalet lymfocyter (immunförsvarsceller) i blodet. I undersökningar i Cincinnati och Cleveland, USA , har lunginflammation hos spädbarn satts i samband med kraftig mögelväxt inomhus. En undersökning i Nederländerna visades ett samband mellan förekomst av glukan inomhus och lungfunktionen hos barn. En fallredovisning från Schweiz visade att barn som bodde i ett hus med kraftigt förhöjda glukanvärden hade omfattande besvär från luftvägarna, tidvis svårigheter att andas samt behov av medicinering. När de flyttade från huset försvann besvären till stor del.

Flera fallbeskrivningar finns av personer som uppvisat rubbningar av nervsystemets funktion i samband med vistelse i byggnader med höga halter mögelsvampar. I en studie undersöktes 20 personer med neurologiska tester och man diagnosticerade en förlängd inlärningstid och sänkt uppmärksamhet, vilket sattes i samband med mögel i bostaden. Sådana effekter finns beskrivna hos barn.

Inflammation i luftvägarna

En upprepad exponering för luftburet mögel kan förorsaka en inflammation i luftvägarna. Symptomen är irritation och en känsla av svullnad i näsa och hals, heshet och irritationshosta med eller utan slem och ibland pip i bröstet. Dessa besvär kan förekomma även om lungfunktionen är normal men vid en kraftigare inflammation uppträder också sänkningar av lungfunktionen och kriterierna för den kliniska diagnosen astma uppfylls. Förutom förändringar i lungorna kan ögonirritation, huvudvärk och en uttalad trötthet samt besvär från huden i form av rodnad, hetta eller klåda uppträda. Ledbesvär har också beskrivits. Överkänslighet i luftvägarna och trötthet kan kvarstå många år sedan man flyttat bort från byggnaden.

Allergisk alveolit

Allergisk alveolit är en lungsjukdom med ansamling av vita blodkroppar i lungvävnaden (s.k. granulom) och i allvarliga fall uppkommer en fibros av samma slag som vid stendammslunga. Sjukdomen ger upphov till andfåddhet, irritation i luftvägarna, torrhosta, feber och avmagring. Tidigare har man trott att sjukdomen förekom enbart i vissa arbetsmiljöer, t.ex. bland lantbrukare eller träindustriarbetare men några rapporter under senare år visar att det finns en risk också i inomhusmiljöer där det finns kraftigt förhöjda mängder av mögel i luften. Barn har också drabbats av sjukdomen inomhus.

Vissa data talar för att sjukdomen kan förekomma i en så kallad subklinisk fas, det vill säga att det finns en inflammation i lungvävnaden med bildning av små granulom utan att röntgenförändringar eller funktionsförändringar i lungan kan påvisas. Hos barn och vuxna, som bor i hus med förhöjda mängder mögel i inomhusluften, har man hittat förändringar av antalet av en viss typ av vita blodkroppar - T-lymfocyter - vilket också förekommer hos personer med allergisk alveolit. Detta tyder på att risken för att utveckla sjukdomen bland personer som vistas i inomhusmiljöer med mögelförekomst kan vara underskattad.

Allergi

Mögel innehåller flera ämnen (allergen) som efter upprepade kontakter redan i små doser kan ge upphov till kraftiga reaktioner i ögon, luftvägar eller hud. Personer med mögelallergi reagerar snabbt när de kommer in i en lokal med mögel och får irritation i ögonen, nästäppa eller kraftiga andningsbesvär.

Allergi mot mögelceller är ett ovanligt tillstånd och drabbar i storleksordningen några enstaka personer per 1000. När allergi en gång utvecklats, kvarstår den specifika överkänsligheten i regel flera år eller hela livet.

Infektioner

När barn vistas i miljöer med stora mängder mögelceller kan risken för andra infektioner, t.ex. förkylning och öroninflammation öka. Det har visats att risken för infektioner minskar om den aktuella lokalen saneras.

Mekanismen bakom den ökade infektionsrisken är ännu okänd men det är troligt att mögelsvamparna har en förmåga att påverka immunförsvaret.

Källa: En kunskapssammanställning från Avdelningen för Miljömedicin, Göteborgs Universitet

   


Copyright Nyboda Reklam 2003 Kontakta Webmastern
 
Innehåll:
Indikationer som tyder på en skada

Hantering av en skada

Hälsoproblem

Miljöbalken

Firmor som gör mätningar

Ventilation

En sann fukt- mögel- och bakteriehistoria

En sann historia om ventilationsproblem

Intressanta länkar