Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Scientologikyrkan nu registrerat som trossamfund i Sverige
- vad innebär det?

av Catarina Pamnell


Ny lag

Sedan beslut togs att separera Svenska kyrkan från staten, har riksdag och regering klurat på hur detta ska genomföras. Tanken är att alla trossamfund ska vara likställda inför lagen, med samma rättigheter och skyldigheter.

Tidigare har andra trossamfund än statskyrkan i allmänhet organiserat sig som allmännyttiga föreningar, så även scientologikyrkan. Från och med 1 januari 2000 finns nu möjligheten för dessa föreningar att registrera sig som trossamfund.

Ur lag (1998:1593) om trossamfund (SFS nr: 1998:1593)

2 § Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

Mycket mer än så hittar man inte i lagen om vad som är att anse som ett trossamfund, inte heller exakt vad som utgör en gudstjänst. Sedan följer vissa formella krav som ska vara uppfyllda:

7 § Ett trossamfund skall på egen begäran registreras av den myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och

2. en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 10 § firmalagen (1974:156) om hinder mot registrering av firma skall också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt denna lag.

Ansökan om registrering görs till Kammarkollegiet

Vad innebär detta i praktiken för scientologikyrkan? Inte särskilt mycket, vad jag förstår. De tre scientologikyrkorna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Scientologikyrkan Sverige är nu registrerade trossamfund istället för ideella föreningar. De befrias från fastighetsskatt på kyrkolokaler - fast än så länge äger de inga fastigheter i Sverige, utan hyr sina lokaler. De har också, om de uppfyller vissa ytterligare villkor, möjligheten att ansöka hos regeringen om att få driva in medlemsavgifter via skattsedeln, precis som Svenska kyrkan har. Denna möjlighet lär scientologerna knappast komma att utnyttja:

  • reguljära medlemsavgifter utgör en mycket liten del av deras inkomster.
  • frågan är om individuella scientologer ens är medlemmar i sin lokala kyrka. Det finns en särskild medlemsorganisation, International Associations of Scientologists, IAS, baserad i Storbritannien.
  • även om de skulle använda lokala medlemskap, så skulle medlemsavgifter via skattsedeln innebära att de behövde offentliggöra hur många betalande medlemmar de egentligen har - något de knappast vill! De har ju i årtionden angivit mycket vaga, klart överdrivna medlemssiffror. När de i maj 2000 fick vigselrättigheter angavs medlemssiffran till 3 078 st (3 000 krävdes för godkännande). Observera dock att i deras ansökan om registrering som trossamfund, inlämnad i december 1999, angavs antalet anhängare till 10 000! Vart tog de 7 000 vägen på ett halvår?

Det största värdet av registreringen för scientologernas del är PR-mässigt. De hoppas säkert att Sveriges beslut ska kunna användas för att influera övriga EU-länder i frågan, där det hittills varit svårt för dem att få gehör. I länder som Danmark skulle ett eventuellt godkännande som trossamfund innebära mycket större fördelar för rörelsen.Scientologin - en religion?

Frågan om scientologikyrkan ska anses som en religion finns det många delade meningar om, och det har bedömts mycket olika i olika länder. Intressant nog hade Hubbard, scientologins grundare, själv en annan åsikt i början!

"Scientologin har öppnat portarna mot en bättre värld. Den är inte någon psykoterapi, heller ingen religion. Den är en samling kunskap som, om den används på rätt sätt, skänker frihet och sanning till individen."
Creation of Human Ability, L Ron Hubbard, 1954

Ett internt direktiv som skickades ut till scientologiorganisationerna på 1960-talet ger viss inblick i hur religionsvinkeln utvecklades:

"Scientologi 1970 planeras nu på basis av religiösa organisationer över hela världen. Detta kommer inte att på något sätt störa de normala aktiviteterna vid någon organisation. Det är enbart en fråga för revisorer och advokater."
Hubbard Communications Office Policy Letter (HCOPL) 29 oktober 1962, Religion

I ett något senare direktiv skriver Hubbard bl.a. så här:

"Scientologin är en religiös filosofi i dess högsta bemärkelse, eftersom den skänker människan total frihet och sanning."
Hubbard Communications Office Bulletin (HCOB) 18 april 1967, Religious Philosophy and Religious Practice

Att scientologin mer och mer antagit yttre kännetäcken som stämmer med västvärldens schablonföreställningar om en religion är tydligt. Vita prästkragar, "söndagsbetraktelser", ett kapell i varje scientologiorganisation, ibland t.o.m. en sångkör som framträder på söndagarna. Dessa inslag är dock fortfarande inte några huvudingredienser i själva scientologiläran, som går ut på att varje individ genom att studera och utöva scientologins metoder enligt föreskrifterna ska uppnå högre medvetandenivåer. Då talas det snarare om sådant som att uppnå förmågan att kunna kommunicera fritt, att kunna handskas med problem, att bli frisk och lycklig.

Här är det viktigt att påpeka för tydlighetens skull, att scientologin inte på något sätt är en kristen lära! Korssymbolen kan ge det intrycket, men har ingen som helst kristen symbolik inom scientologin. Man har heller ingen tydlig gudsbild, utan talar om ett abstrakt "högsta väsende" eller evigheten. Man ber inte, eller dyrkar gudomen genom några ritualer. Bläddrar man i scientologernas interna tidskrifter hittar man ytterst sällan någon referens till en gudom.Scientologin och andra trosföreställningar

Inställningen till andra religioner är kluven. Ibland framstår man som ytterst tolerant:

"Scientologin står inte i strid med andra religioner eller religiösa utövningar, eftersom scientologin förklarar dem och skapar förståelse för männsikans andliga natur."
Hubbard Communications Office Bulletin (HCOB) 18 april 1967, Religious Philosophy and Religious Practice

Men i andra, mindre allmänt tillgängliga skrifter har Hubbard lagt fram idén att t.ex. kristendomen är ett påhitt av utomjordiska varelser långt tillbaka i tiden. Vi människor ses som andliga varelser, som levt under mycket lång tid, både i många jordiska liv och liv på andra platser i universum. Ibland har vi utsatts för elektronisk "hjärntvätt" av andra varelser, där vi påtvingades olika falska minnesbilder och tankar som skulle göra oss lätta att styra. Detta kallas med ett scientologiskt begrepp inplantering (på engelska implanting). Hubbard sade sig ha upptäckt att den kristna visionen om himmelriket i själva verket var påverkan från en utomjordisk inplanterings-station, belägen bland höga berg på en annan planet för 43 biljoner år sedan.

"Ja, jag har varit i Himlen. Och det har du med. (...) Den var komplett utrustad med portar, änglar och gipshelgon - och elektronisk inplanterings-utrustning. Så det fanns trots allt en Himmel - och det är orsaken till att du är på denna planet och dömdes till att aldrig bli fri igen - tills dess scientologin kom."
Hubbard Communications Office Bulletin (HCOB) 11 maj 1963, Heaven

Hubbard beskriver vidare hur där fanns dockor föreställande Josef, Maria och Jesusbarnet, skyltar som pekade mot helvetet, och hur mycket av själva hjärntvättandet försiggick i en gammaldags bankbyggnad av granit med svängdörrar. Nåväl, hur påverkar detta hans inställning till scientologin som religion?

"Hur påverkar allt detta scientologins religiösa natur? Det stärker den. Nya religioner raserar alltid de falska gudarna från de gamla, de gör något för att stärka människan. Vi kan förbättra människan. Vi kan visa att de gamla gudarna var falska. Och vi kan öppna upp universum som en lyckligare plats vari en ande kan vistas. Vad mer kan man förvänta sig? Detta placerar oss faktiskt långt framför alla andra varelser som finns omkring oss."
Hubbard Communications Office Bulletin (HCOB) 11 maj 1963, Heaven

Om scientologin kommer att rasera några gamla gudar lär väl framtiden utvisa. Under tiden kan den intresserade läsa mer på exempelvis

rekommendation The Scientology Comparative Theology page - en sida kritisk mot scientologin, som grundligt diskuterar religionsstämpeln, Hubbards uttalanden om bl.a. kristendom, judendom, islam, och buddism, scientologins ockulta rötter, med mera.
  Scientology -- Is This a Religion? - en essä av professor Stephen A. Kent, University of Alberta, Canada.
En modern religions teologi och utövning - scientologikyrkans eget referensverk i PDF-format