Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Vårdbidrag

Ett funktionshindrat barn kräver mer tillsyn och  arbete än barn utan funktionshinder och detta merarbete kan berättiga till ett vårdbidrag från Försäkringskassan.

En förälder kan  ansöka om vårdbidrag för sitt barn om barnets behov är utredda och de faller inom ramen för Försäkringskassans kriterier. Vårdbidrag kan en förälder få som vårdar ett sjukt eller funktionshindrat barn i hemmet.

Ett krav är att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst 6 månader eller att familjen har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionshinder. Vårdbidraget kan delas mellan föräldrar som gemensamt har vårdnaden om barnet.

Vårdbidrag är en ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionshinder ger upphov till. Merarbete kan vara all den tid man behöver för att förklara saker och ting för barnet, att hela tiden ligga steget för, att hjälpa barnet med saker som andra barn i samma ålder kan, att träna barnets färdigheter, alla kontakter med t.ex. skola, behandling, läkarbesök etc, all den tid som man måste använda till att informera omgivningen om barnets funktionshinder

Merkostnader är utgifter för sådant som behövs extra på grund av barnets handikapp eller sjukdom. Det kan t.ex. vara; behandlingskostnader, slitage på kläder, speciell mat.

Man kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Hur stort vårdbidraget blir beror på merarbete för barnets behov av vård eller tillsyn och/eller de merkostnader familjen har för barnet.

Om barnet stadigvarande, genom samhällets försorg, vårdas i ett annat hem eller på institution, t.ex. ett elevhem, så kan familjen få vårdbidrag för de dagar då barnet bor hemma hos föräldrarna. Beloppet är kopplat till basbeloppet och ersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande. Vanligtvis omprövas rätten till vårdbidrag vartannat år.

I ansökan skall dokumenteras att barnet i jämförelse med andra i samma ålder, behöver extra mycket tillsyn, vård och stöd. Det gäller att var så konkret och specifik som man kan. Försäkringskassan bedömer hur stor ersättning familjen har rätt till. Barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan i vissa fall ha rätt till assistansersättning.

I Edbloms undersökning (1999) berättade föräldrarna att de upplevt Försäkringskassans blankett som psykiskt svårt och besvärlig att fylla i. Två av familjerna hade därför avstått från att söka vårdbidrag trots att deras barn hade betydande svårigheter.

SAMHÄLLETS STÖD>>>

SOCIALTJÄNSTEN (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

HANDIKAPPOMBUDSMANNEN>>>

MÖTESPEDAGOGIK FÖR ANHÖRIGA>>>