Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kommunen har också en lagstadgad skyldighet att ta ansvar för de funktionshindrade. Ett särskilt ansvar skall tas för att människor med funktionshinder ska få delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra. Exempel på bistånd som kan vara aktuella för familjer som har barn med neuropsykiatriskt funktionshinder eller vuxna med diagnos är avlösarservice i hemmet, stöd/kontaktfamilj, ledsagarservice, personlig assistent, kontaktperson och färdtjänst.

LSS är en förkortning av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade För att omfattas av LSS gäller att personen tillhör någon av följande personkrets;

- personer med utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd

- personer med stora och varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som behöver mycket stöd och service.

Med funktionshinder avser lagstiftaren de begränsningar eller det hinder som gör att en människa inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Funktionshindren skall vara stora och varaktiga. För att en person skall omfattas av lagen krävs att det är uppenbart att funktionshindret inte beror på normalt åldrande.

Varje kommun bedömer från fall till fall och det går därför inte att säkert säga om personer med neuropsykiatriska funktionshinder bedöms ingå i personkretsen i just din kommun. Graden av handikapp är naturligtvis avgörande. Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom har tidigare generellt varit berättigade till LSS, däremot har de med DAMP, ADHD och Tourettes syndrom haft svårare att få stöd. En del barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder har dock så stora svårigheter att de borde tillhöra LSS.

Tanken med LSS är att personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar skall ha möjlighet att få insatser som ligger utöver socialtjänstlagens (SoL) intentioner. De personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt SoL. Det är socialtjänsten som utreder behov av insatser enligt dessa lagar.

Exempel på insatser som kan sökas enligt LSS och SoL;

Personlig assistent
Ges oftast bara till den som har ett mycket stort och omfattande behov av hjälp i den dagliga livsföringen exempelvis hjälp med den personliga hygienen, att inta måltider, att kommunicera med andra etc. Det skall vara ett personligt stöd som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Ledsagarservice
Ledsagarservice ges i syfte att underlätta den funktionshindrades kontakter med andra och syftar till att bryta personens isolering.

Ofta för ungdomar som ges möjlighet att tillsammans med en professionell person komma ut i samhället på aktiviteter.

DANS.WMF (5142 bytes)

Kontaktperson
För den som behöver en medmänniska som kan hjälpa till i olika vardagssituationer. Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika situationer.

Avlösarservice i hemmet
Anhöriga kan få barnvakt eller avlastning i hemmet, främst på kvällar och helger. Syftet med avlösarservice är att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Kan ges akut såväl som längre regelbunden insats.

Korttidstillsyn för barn över 12 år
Barn med omfattande funktionshinder kan få tillsyn före och efter skoldagen samt vid lov- och studiedagar

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Den funktionshindrade personen erbjuds miljöombyte i en annan familj eller i ett korttidshem (kan också gälla läger och kollovistelser) i syfte att avlasta de anhöriga och som stimulans för barnet. Syftet kan också vara att bryta ett ensidigt beroende mellan barn och förälder.

SAMHÄLLETS STÖD>>>

SOCIALTJÄNSTEN>>>

SoL - SOCIALTJÄNSTLAGEN>>>

LVU - LAG OM VÅRD AV UNGA>>>

 

VÅRDBIDRAG>>>

HANDIKAPPOMBUDSMANNEN>>>

MÖTESPEDAGOGIK FÖR ANHÖRIGA>>>