HEMBYGDSFÖRENINGENS HISTORIA


EN UNG FÖRENING
Borensberg som en kommun blev aldrig så långlivad. De gamla socknarna Kristberg, Klockrike och Brunneby gick genom lagstiftning samman år 1952 i den första stora s k kommunreformen, men redan 1971 skedde ytterligare en sammanslagning, då Borensbergs kommun gick upp i den nya storkommunen Motala.

Detta är åtminstone en del av förklaringen till att vår hembygdsförening är relativt ung. Den kom till år 1967. Initiativtagare, eller ska vi säga "gudföräldrar", var Borensbergs Industri- och Hantverksförening, som vid ett möte på Hällagården den 22 november tillsatte en interimsstyrelse, som sedan förberedde ett årsmöte med stadgar och förslag till styrelse. Detta hölls den 17 april 1968 i Hällaskolan.

NÅGRA PIONJÄRER
Föreningens förste ordförande blev Thore Andersson, sekreterare Evert Månsson, kassör May Wideman, övriga ledmöter Johan Carlsson och Gunn Gager. Heder och tack till dessa pionjärer! - Ytterligare en person bör nämnas i sammanhanget, Lars Wallqvist, som valdes till revisor. Han har hela tiden funnits med i olika funktioner, sedan flera år som kassör. Medlemsavgiften fastställdes till 5 kronor per år!

I föreningens protokoll, som är intressant läsning, förekommer åtskilliga namn på såväl nu levande som bortgångna borensbergare; det är omöjligt att nämna alla i en kort historik, varför principen här blir i fortsättningen: ingen nämnd och ingen glömd.

VERKSAMHET
Om verksamheten finns åtskilligt att säga: utflykter, gökottor, insamling av gamla bruksföremål, kyrksöndagar, inspelade intervjuer, kulturella arrangemang, torpinventering och arbete med kanalstuga och museum. Torpinventeringen har pågått praktiskt taget hela tiden sedan bildandet med några hängivna medlemmar i spetsen och på ett tidigt stadium även med god hjälp från skjutfältets ledning. Resultatet hittills kan ses dels på de tavlor som markerar torpens läge, dels på en sinnrik elektronisk karta som finns i museet. Stort tack till dem som jobbat med allt detta!

KANALSTUGAN
Tidigt väcktes också tanken på en hembygdsgård. Föreningen hade faktiskt långt framskridna planer på att köpa Högby gamla småskola, när den lades ner. Förhandlingar fördes med dåvarande Borensbergs kommun och senare med Motala kommun, men av olika skäl rann det hela ut i sanden. Två förslag till diskuterades och förhandlades om: Trädgårdstorp och gamla slussvaktarbostaden vid kanalen. Det första alternativet blev troligen för kostsamt för föreningen, varför det som vi nu kallar Kanalstugan för en tid blev både mötesplats och museum för föreningen.

Åtskilligt arbete lades ner även här av hängivna medlemmar för att rusta upp och iordningställa stugan, som nu fungerar mest sommartid som utställningslokal för hantverk och konst i föreningens regi.

HEMBYGDSMUSEET
Föreningens "flaggskepp" är väl Hembygdsmuseet vid Näs. Det har nu funnits som vårt museum i dryga 10 år och har en mycket rik och förnämlig samling av bruksföremål av varierande ålder. Lokalen är också av ansenlig ålder, den byggdes som kvarn år 1775 och ägdes då av Axel von Fersen, slottsherre i Ljung och stor jordägare i bygden. Föreningen hyr större delen av huset som fram till nu ägs av Vattenfall.

Det fordrades förstås mycket arbete för att göra den gamla kvarnen till ett ändamålsenligt museum och ordna och förteckna alla föremål som hade samlats och fanns spridda i trakten. Även här är det några personer som har ägnat många timmar åt frivilligt och oavlönat arbete, och eftersom skrivaren av dessa rader inte var medlem i föreningen under den aktuella tiden må det vara tillåtet att uttrycka beundran och tacksamhet för ett synnerligen fint jobb!

MEDLEMSAVGIFT
Några ord till om medlemsavgiften. Den var alltså från början blygsamma 5 kr men höjdes i etapper för att i dag ligga på likaledes måttliga 100 kr.

Till sist en förhoppning att invånarna i Borensberg med omnejd ska bli mer medvetna och kunniga om sin bygd och gärna också mer aktiva i vår hembygdsförening för att bevara och föra vidare arvet från våra fäder!

Ingemar Flyckt

 


sidan senast uppdaterad 2010-02-16
ansvarig för hemsidans innehåll: Anders Åhammar anders.ahammar@boremail.com
 
webbdesign: Ann-Christine Andersson. a-c.a@spray.se