PROTOKOLL ÅRSMÖTEN


 
       
2004 03 06 2008 03 08 2012-03-03 2016-02-27
2005 03 05 2009 03 07 2013 03 02 2017-02-25
2006 03 06 2010 03 06 2014 03 01
2007 03 10 2011 03 05 2015 - x - x  

 

Protokoll fört vid årsmöte med Borensbergs Hembygdsförening
den 6 mars 2004 på dagcentralen Svanen.

§ 1 Ordföranden Arne Helander hälsade de ca 60 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordning fastställdes.
§ 2 Årsmötet befanns vara i laga ordning utlyst.
§ 3 Till mötesordförande valdes Arne Helander.
§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Ingemar Flyckt.
§ 5 Till protokolljusterare utsågs Doris Rothman och Olga Fälth.
§ 6 Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.
§ 7 Kassören Lars Wallqvist gjorde en redogörelse för föreningens ekonomi, som godkändes. Se bilaga originalprotokoll.
§ 8 Föreningens revisor Gösta Pettersson föredrog revisorernas rapport och föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Årsavgiften för 2005 beslöts årsmötet på styrelsens förslag att höja  till 70 kronor per medlem.
§ 11 Val företogs av samtliga föreningens funktionärer och beslutades enligt valberedningens förslag. Till ny ordförande efter Arne Helander, som avböjt återval, valdes Anders Åhammar. På övriga poster se bilaga originalprotokoll.
§ 12 Övrigt:
    Ingegerd Ohlsson meddelade beträffande föreningens traditionella sommarresa med buss att färden går till Värmland den 2 juni. Priset blev  600 kronor.
§ 13 Ordföranden avslutade mötet och överlämnade symboliskt klubban till Anders Åhammar som tackade för förtroendet.

Efter mötesförhandlingarna visades en film från 1962 som visade interiörer från Urmakar- och Optikerskolan i Borensberg och dessutom glimtar av samhället. Avgående ordförande Arne Helander fick motta en blomsterkorg som tack för sin 14-åriga goda insats som ordförande i föreningen. Blommor fick också Gerd Axelsson, Jörgen Axelsson och Monika Rundborg för fina insatser i verksamheten.

    Ingemar Flyckt
Sekreterare
Arne Helander
Ordförande
Doris Rothman
Justerare
Olga Fälth
Justerare

Tillbaka top


Protokoll fört vid årsmöte med Borensbergs Hembygdsförening
den 5 mars 2005 på dagcentralen Svanen.

§ 1 Ordföranden Arne Helander hälsade de ca 60 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Årsmötet befanns vara i laga ordning utlyst.
§ 3 Förslag till dagordning fastställdes.
§ 4 Till mötets ordförande valdes Anders Åhammar, sekreterare Ingemar Flyckt.
§ 5 Till att justera protokollet och tillika vara eventuell rösträknare valdes Folke Svensson och Olle Schill.
§ 6 Verksamhetsberättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§ 7 Kassören Lars Wallqvist gjorde en redovisning av  föreningens ekonomi. Behållningen är 13.600 kronor. Se bilaga originalprotokoll.
§ 8 Thomas Melkersson redovisade revisorernas berättelse, som utmynnade i förslag om ansvarsfrihet för styrelse. Se bilaga originalprotokoll.
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Medlemsavgiften fastställdes till 70 kronor.
§ 11 Val av ett antal funktionärer gjordes. Valberedningens förslag godkändes. Se bilaga originalprotokoll. Valberedningen omvaldes.
§ 12 Tre styrelseledamöter hade undanbett sig återval: Ingegerd Ohlsson, AnnaMaria Lööf och Ann-Marie Levin. Ordförande framförde föreningens tack till de tre och hade blommor i beredskap. Ingegerd, den enda närvarande av damerna och som varit med och arbetat i föreningen under många år, fick en  fin keramikvas till blommorna samt varma applåder.
§ 13 Gunvor Eriksson orienterade de församlade om den traditionella bussresan. Den är planerad att gå till Västergötland den 15 juni. Sjötorp, Mariestad och en båttur på Vänern är några av resmålen. Pris 595:-. Anmälan senast den 20 maj.
§ 14 Hur berättarkvällarna ska fortsättas togs upp. Inget beslut fattades men det fanns idéer om att varva med någon typ av föreläsning.
§ 15 Roger Sköld informerade om projektet med kolmila i närheten av Dansäterskolan under vår och försommar, vilket styrelsen var positiv till.
§ 16 Mötesförhandlingarna avslutades.
    Kaffedrickning vidtog, och därefter visade Anders Åhammar egna bilder på milstenar och stenar som använts för att visa vem som hade underhållsskyldighet på viss vägsträcka. En sådan har under den milda förvintern under viss möda grävts fram efter att ha använts som trappsteg under ett hus centralt i samhället. Gerry Pettersson var den som upptäckte inskriptionen på stenen.
    Anders Åhammar
Ordförande
Ingemar Flyckt
Sekreterare
Olle Schill
Justerare
Folke Svensson
Justerare

Tillbaka top


 

Protokoll fört vid årsmöte med Borensbergs Hembygdsförening
den 6 mars 2006 på dagcentralen Svanen.

§ 01 Ordföranden Anders Åhammar hälsade de cirka 40 deltagarna i årsmötet välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 02 Årsmötet beslutades vara behörigen utlyst.
§ 03 Förslag till dagordning fastställdes.
§ 04 Till mötets ordförande valdes Anders Åhammar, sekreterare Ingemar Flyckt.
§ 05 Till att justera protokollet och tillika vara eventuellt rösträknare valdes ElsMarie Mårtensson och Lars Wallqvist.
§ 06 Verksamhetsberättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§ 07 Kassören Folke Svensson gjorde en redovisning av föreningens ekonomi. Behållningen vid årets slut var cirka 2.500 kronor.
§ 08 Gösta Pettersson redovisade revisorernas berättelse, som utmynnade i förslag om ansvarsfrihet för styrelse.
§ 09 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Medlemsavgiften beslöts fortfarande vara 70 kronor.
§ 11 Anders Åhammar omvaldes till föreningens ordförande.
§ 12 Ett antal val av funktionärer i föreningen företogs. Valberedningens förslag följdes och samtliga föreslagna valdes.
§ 13 Gunvor Eriksson orienterade de församlade om den traditionella bussresan. Den är planerad att gå till norra Småland via Kisa, Vimmerby, Frödinge, Hallingeberg måndag den 4 juni. Pris 500:- inkl. förtäring. Anmälan senast den 20 maj.
§ 14 Ordföranden informerade om den nybildade "Borensbergs Fritid och Turism". Hembygdsföreningen har möjlighet att delta med fyra delegater. Anders Åhammar, ElsMarie Mårtensson, Folke Svensson och Ingemar Flyckt valdes.
§ 15 Valberedningen omvaldes.
§ 16 Mötesförhandlingarna avslutades.
    Jonnie Andersson som också hade inlett sammankomsten med visor till gitarr, underhöll med ytterligare några uppskattade sånger. Kaffedrickning följde.
    Anders Åhammar
ordförande
Ingemar Flyckt
sekreterare
ElsMarie Mårtensson
justerare
Lars Wallqvist
justerare

Tillbaka top


 

Protokoll fört vid årsmöte med Borensbergs Hembygdsförening den 10 mars 2007 på dagcentralen Svanen Borensberg.

§ 01 Ordföranden Anders Åhammar hälsade de cirka 40 närvarande  välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 02 Mötet befanns vara vederbörligen utlyst.
§ 03 Förslaget till dagordning godkändes.
§ 04 Till ordförande för mötet valdes Anders Åhammar och till sekreterare valdes Ingemar Flyckt.
§ 05 Till att justera protokollet och tillika vara rösträknare valdes Bo Axelsson och Per-Olov Rundborg.
§ 06 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§ 07 Kassören Folke Svensson redogjorde för föreningens ekonomiska situation, vilken befanns fortfarande vara god. Budget för 2007 presenterades också. För att se bilaga kontakta någon i styrelsen.
§ 08 En av föreningens revisorer, Gösta Pettersson, läste upp revisorernas berättelse, vilken inte innehöll någon anmärkning, men förslag att styrelsen måtte beviljas ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet. För att se bilaga kontakta någon i styrelsen.
§ 09 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten år 2006.
§ 10 Mötet beslöt om höjning av årsavgiften till föreningen från 80 till 100 kronor för enstaka medlem och 150 för familj.
§ 11 Till att fortfarande vara föreningens ordförande valdes Anders Åhammar på ett år.
§ 12 Till att vara styrelseledamöter i två år valdes Inga Andersson, ElsMari Mårtensson och Folke Svensson. Suppleant i styrelsen också för två år blev Stig Kalmelid.
§ 13 Till att vara revisor valdes Gösta Pettersson och Tomas Melkersson. Revisorssuppleanter blev Gunilla Pettersson och Stig Helander.
§ 14 Val företogs även av programkommitté och museikommitté. Se bilaga hos styrelsen.
§ 15 Till att vara ombud vid Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte valdes ElsMari Mårtensson och Anders Åhammar.
§ 16 Valberedningen omvaldes: Arne Helander och Gösta Karlén fick uppdraget.
§ 17 Ordföranden orienterade de närvarande om en gåva från förre urmakarläraren P.O. Johansson, bestående av en mängd verktyg och attiralj från hans yrkesliv. Den nye ägaren till lokalerna i affärshuset intill Gästis har erbjudit föreningen att utnyttja  en lokal i huset mot uppsnyggning av densamma. Gunvor Eriksson, som ordnat bussutflykterna tidigare, föreslog en resa till någon ort i Södermanland med Godegårdsbuss i början av juni.
§ 18 Mötet avslutades med kaffe och visning av fotografier från det gamla Borensberg. Aviserades också att den nya boken om orten är under tryckning.
    Ingemar Flyckt
sekreterare
 Anders Åhammar
ordförande
Bo Axelsson
justerare
Per-Olov Rundborg
justerare

Tillbaka top


 

 

Protokoll fört vid  Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 8 mars 2008  Svanen Borensberg.

§ 01 Föreningens ordföranden Anders Åhammar hälsade de närvarande ca 35 mötesdeltagarna  välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 02 Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.
§ 03 Förslaget till dagordning fastställdes.
§ 04 Till ordförande för mötet och till sekreterare valdes resp. Anders Åhammar Ingemar Flyckt.
§ 05 Till att justera protokollet och eventuellt vara rösträknare valdes Harry Svensson och Ove Haglund.
§ 06 Verksamhetsberättelsen, som fanns tillgänglig i lokalen, föredrogs av sekreteraren, godkändes och lades till handlingarna.
§ 07 Kassören Folke Svensson redovisade föreningens ekonomiska situation, vilken var god. Se bilaga.

Här följer ett utdrag ur 700-gruppens protokoll:
Man beslöt
- att redaktionsgruppens medlemmar Anders Åhammar, Folke Svensson, Ingemar Flyckt och Bo Axelsson skall ha beslutsrätten över fördelningen av jubileumsbokens tillgångar.
- att pengarna förvaltas på ett särskilt konto hos Borensbergs Hembygdsförening samt
- att detta konto tecknas av  Folke Svensson (Minkgatan 48A, 590 31 Borensberg) och Bo Axelsson (Kulladal, 590 32 Borensberg)  tillsammans.

 För att se bilagan kontakta någon i styrelsen.

§ 08 Gösta Pettersson läste upp revisorernas redogörelse, som avslutades med förslag till ansvarsfrihet för styrelsen, vilket blev beslutat.
§ 09 Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad under 2009, 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj.
§ 10 Till ordförande kommande år valdes Anders Åhammar.
§ 11 Till styrelseledamöter på två år valdes Berit Flyckt, Lars Wallqvist och Arne Helander, ersättare under två år Gunvor Eriksson. Till revisorer återvaldes Gösta Pettersson och Thomas Melkersson. Ersättare Gunilla Persson och Stig Helander.
§ 12 Sammanlagt 18 personer valdes att tillhöra Programkommittén och Muséikommittén. Se bilaga. Till ombud vid Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte valdes Anders Åhammar och ElsMarie Mårtensson. Till valberedningskommitté valdes Gösta Pettersson och ElsMarie Mårtensson.  För att se bilagan kontakta någon i styrelsen.
§ 13 Gunvor Eriksson har planerat för årets bussresa. Den är tänkt att gå till Västergötland - Falbygden med Godegårdsbuss den 2 juni.
§ 14 Närvarande vid mötet var en representant för Klockrike byråd, Kjell Alsetun. Han inbjöd till en träff i Klockrike med visning av kyrkan och en slättvandring i socknen den 18 maj. Han framförde också argument för att bilda en liknade lokal organisation i Borensberg för att tillvarata ortens intressen och särart och kanske ingå i länsbygderådet.
§ 15 Föreningen bjöd de närvarande på kaffe och bulle. Avgående sekreteraren avtackades med blommor och de ansvariga för boken belönades med ett paket som innehöll borensbergsproducerad keramik. Mötet avslutades.
    Ingemar Flyckt
sekreterare
 Anders Åhammar
ordförande
Harry Svensson
justerare
Ove Haglund
justerare

Tillbaka top


 

Protokoll fört vid  Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 7 mars 2009 på Svanen, Borensberg.

§ 01 Kassören Folke Svensson hälsade de ca 30 deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Ordförande Anders Åhammar var tyvärr förhindrad att delta.
§ 02 Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
§ 03 Förslaget till dagordning fastställdes.
§ 04 Till ordförande för mötet valdes Folke Svensson och till sekreterare Berit Flyckt.
§ 05 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gunvor Eriksson och Siv Andersson.
§ 06 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.
§ 07 Kassören Folke Svensson redogjorde för föreningens ekonomi. Det har varit stora verksamhetsutgifter under året. Se bilaga.
(För att se bilagan kontakta någon i styrelsen.)
§ 08 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.
§ 09 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Medlemsavgiften beslöts vara oförändrade 100 kr per medlem, 150 kr per familj.
§ 11 Anders Åhammar omvaldes till ordförande för 1 år  .
§ 12 Till styrelseledamöter på 2 år valdes ElsMarie Mårtensson, Folke Svensson och Birgitta Haag.
§ 13 Till styrelsesuppleant för 2 år valdes Inga Andersson.
§ 14 Gösta Pettersson och Tomas Melkersson omvaldes som revisorer.
§ 15 Som revisorsuppleanter omvaldes Gunilla Persson och Stig Helander.
§ 16 Valet av kommittéer utföll på följande sätt enligt valberedningens förslag: Programkommitté: Gunvor Eriksson, Birgitta Haag, Inga Andersson, Berit Flyckt, ElsMarie Mårtensson, Elsa Schill, Roger Sköld, Ingemar Flyckt. Museikommitté: Anders Åhammar, Folke Svensson, Arne Helander, Harry Karlsson, Per-Olof Rundborg, Olov Karlsson, Stig Helander, Elsa Schill, Olle Schill.
§ 17 Till länsmuseiombud och ombud till Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte valdes Anders Åhammar och Folke Svensson.
§ 18 Till Valberedningskommitté valdes Gösta Pettersson och Lars Wallqvist.
§ 19 Inga motioner förelåg.
§ 20 En fråga om den traditionella bussresan togs upp. Gunvor Eriksson meddelade att intresset för resan på senare år varit så litet att man beslutat upphöra med den.
§ 21 Mötet avslutades och Lars Wallqvist berättade om den stora väggtavlan av Arthur Svebeck som hänger i Svanens matsal. Därefter intogs kaffe och det hela avslutades med en DVD-film om Kristbergs kyrka.
    Berit Flyckt
Sekreterare
Folke Svensson
ordförande
Gunvor Eriksson
justerare
Siv Andersson
justerare

Tillbaka top


 

Protokoll fört vid  Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 6 mars 2010 på Svanen, Borensberg.

§ 01 Ordförande Anders Åhammar öppnade årsmötet och hälsade de ca 35 deltagarna välkomna. En tyst minut hölls för att hedra minnet av den nyligen bortgågne kassören Folke Svensson
§ 02 Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
§ 03 Förslaget till dagordning fastställdes.
§ 04 Till ordförande för mötet valdes Anders Åhammar och till sekreterare Berit Flyckt.
§ 05 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Olle Karlsson och Arne Helander.
§ 06 Verksamhetsberättelse för 2009 lästes upp och lades till handlingarna.
§ 07 Anders Åhammar som efter Folke Svenssons bortgång utsetts till tillfällig kassör redogjorde för föreningens ekonomi. Se bilaga. (kontakta någon i styrelsen för att se bilagan).
§ 08 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. Se bilaga. (kontakta någon i styrelsen för att se bilagan).
§ 09 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Medlemsavgiften beslöts vara oförändrade 100 kr per medlem, 150 kr per familj.
§ 11 Anders Åhammar omvaldes till ordförande för 1 år (2010).
§ 12 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Berit Flyckt, omval (2011), Lars Wallqvist, omval (2011), Uno Hjelm, nyval (2011), Till styrelseledamot för ett år: Rolf Tillgren, fyllnadsval (2010),
§ 13 Till styrelsesuppleant för 2 år omvaldes Gunvor Eriksson (2011),.
§ 14 Till revisorer valdes Tomas Melkersson och Gunilla Persson.
§ 15 Gösta Pettersson och Stig Helander valdes till revisorsuppleanter
§ 16

Följande valdes in i en kombinerad program- och museikommitté: Anders Åhammar, Birgitta Haag, Uno Hjelm, Gunvor Eriksson, Rolf Tillgren, Berit Flyckt, Sven Augustsson, Berit Hjelm, Arne Helander, Olle Schill, Per-Olof Rundborg.

§ 17 Till ombud för Östergötlands Hembygdsförenings årsmöte och länsmuseiombud valdes Anders Åhammar och Uno Hjelm.
§ 18 Gösta Pettersson och ElsMarie Mårtensson och Arne Helande valdes att ingå i valberedningskommittén.
§ 19 Inga motioner hade inkommit.
§ 20 Övriga frågor: Ordföranden presenterade Tommy Löfstedt. Han har nu en anställning hos Hembygdsföreningen via Arbetsförmedlingen.
§ 21 Ordföranden avslutade årsmötet. Arne Helander som nu avgår ur styrelsen efter 22 år, varav 14 som ordförande, avtackades med blommor. Kaffe serverades och ett lotteri såldes. Därefter visades två filmer, en om Urmakarskolan och en om tegeltillverkning i Klockrike.
    Berit Flyckt
sekreterare
Anders Åhammar
ordförande
Olov Karlsson
justerare
Arne Helander
justerare

Tillbaka top

 


 

Protokoll fört vid  Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 5 mars 2011 på Svanen, Borensberg.

§ 01 Ordförande Anders Åhammar öppnade årsmötet och hälsade de ca 40 deltagarna välkomna.
§ 02 Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
§ 03 Den förslagna  dagordning godkändes.
§ 04 Till ordförande för mötet valdes Anders Åhammar och till sekreterare Berit Flyckt.
§ 05 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gösta Pettersson och Weine Karlsson.
§ 06 Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades med godkännande till handlingarna.
§ 07 En redovisning  för föreningens ekonomi gjordes. Se bilaga. (kontakta någon i styrelsen för att se bilagan).
§ 08 Revisionsberättelsen lästes upp. Se bilaga. (kontakta någon i styrelsen för att se bilagan).
§ 09 Årsmötet  beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Beslut togs att medlemsavgiften ska vara oförändrad d.v.s. 100 kr per medlem, 150 kr per familj.
§ 11 Till ordförande för 1 år  valdes Anders Åhammar (2011).
§ 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Birgitta Haag, omval (2012), ElsMarie Mårtensson, omval (2012), Rolf Tillgren, (2012),
§ 13 Till styrelsesuppleanter för 2 år valdes Inga Andersson och Håkan Nilsson (2012),.
§ 14 Till revisorer valdes Gunilla Persson och Gösta Pettersson.
§ 15 Stig Helander valdes till revisorsuppleanter
§ 16

Följande valdes in i en kombinerad program- och museikommitté: Anders Åhammar, Birgitta Haag, Uno Hjelm, Gunvor Eriksson, Rolf Tillgren, Berit Flyckt, Sven Augustsson, Berit Hjelm, Olle Schill, Per-Olof Rundborg, Arne Helander,.

§ 17 Anders Åhammar och Uno Hjelm valdes till ombud för Östergötlands Hembygdsförenings årsmöte och länsmuseiombud ,.
§ 18 Till valberedning valdes Arne Helander, Gösta Pettersson och Weine Karlsson.
§ 19 Inga motioner hade inkommit.
§ 20 Övriga frågor: Calle von Essen föreläser den 20 april. Det beslöts att vi håller fast vid datumet, trots att det är i påskveckan. Ett förslag framkom om att utflykten till Gruvstugan i Hällestad den 14 maj utökas med ett besök på Björkö vävstuga. Många var intresserade. Möjligheterna undersöks. Tommy Löfstedt försöker ordna buss.
§ 21 Sammanträdet avslutades och Arne Helander överlämnade blommor till Anders Åhammar som ett bevis på föreningens uppskattning för hans hängivna arbete som både ordförande och kassör. Kaffe serverades och en film om spiksmide och tjärbränning av Bengt Tillgren och Arne Svensson visades.
    Berit Flyckt
sekreterare
Anders Åhammar
ordförande
Gösta Pettersson
justerare
Weine Karlsson
justerare

Tillbaka top


 

Protokoll fört vid  Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 3 mars 2012 på Svanen, Borensberg.

§

01

Ordförande Anders Åhammar öppnade årsmötet och kunde hälsa c:a 40 deltagarna välkomna.
§ 02 Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.
§ 03 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 04 Till ordförande för mötet valdes Anders Åhammar och till sekreterare Berit Flyckt.
§ 05 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gunvor Eriksson och Gösta Pettersson.
§ 06 Föreningens verksamhetsberättelse lästes upp och lades med godkännande till handlingarna.
§ 07 Anders Åhammar lämnade en redogörelse för föreningens ekonomi som är god. Se bilaga (kontakta styrelsen)
§ 08 Revisorernas berättelse lästes upp. Se bilaga (kontakta styrelsen)
§ 09 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Beslut togs att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. 100 kr per medlem eller 150 kr per familj.
§ 11 Till ordförande på ett år till omvaldes Anders Åhammar (2012).
§ 12 Till styrelseledamöter för 2 år valdes Uno Hjelm, Tommy Löfstedt och Berit Flyckt (2012-2013).
§ 13 Till styrelsesuppleant för 2 år valdes Gunvor Eriksson (2012-2013).
§ 14 Till revisorer valdes Gunilla Persson och Gösta Pettersson.
§ 15 Stig Helander valdes till revisorssuppleant.
§ 16 Följande valdes in i en kombinerad program- och museikommitté: Anders Åhammar, Birgitta Haag, Uno Hjelm, Rolf Tillgren, SiW Tillgren, Berith Hjelm, Berit Flyckt, Olle Schill, Håkan Nilsson, Karin Löfstedt, Trommy Löfstedt.
§ 17 Anders Åhammar och Uno Hjelm valdes till länsmuseiombud och till ombud för Östergötlands Hembygdsförenings årsmöte.
§ 18 Till beredning valdes Gösta Pettersson, Weine Karlsson och Gertie Rubin.
§ 19 Inga motioner förelåg.
§ 20 Övriga frågor: Uno Hjelm berättade om den planerade utflykten till Norra Godegård den 12 maj. Tommy Löfstedt förrättade dragningen av medlemsavgiftslotterna. Revisorerna förärades blommor för sin insatts.
§ 21 Sammanträdet avslutades. Därefter följde kaffe och Uno Hjelm visade en film från en del av Hembygdsföreningens olika aktiviteter under året.
    Berit Flyckt
sekreterare
Anders Åhammar
ordförande
Gösta Pettersson
justerare
Gunvor Eriksson
justerare

Tillbaka top

 


 

Protokoll fört vid Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 2013‑03‑02 i Borensberg

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Anders Åhammar
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande, annons i dagspress, program, anslag i butiker och anslagstavla. Ansågs tillräckligt.
§ 3 Dagordning upplästes och godkändes.
§ 4 Val av ordförande respektive sekreterare för mötet. Föreslagna A. Åhammar, resp. U. Hjelm valdes av mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Föreslagna Olle Schill, Inga‑Lill Gustavsson. Dom två föreslagna valdes av mötet.
§ 6 Verksamhetsberättelse 2012. Se bilaga l Borensbergs Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2012
§ 7 Ekonomisk redovisning år 2012 Se bilaga 2 Ekonomisk redovisning upprättad av kassör Tommy Löfstedt.
§ 8 Revisionsberättelse. Gösta Petersson och Gunilla Persson (föreningens revisorer) har granskat föreningens räkenskaper och funnit dessa helt till fylles.
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet, mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Medlemsavgift för år 2013 föreslås oförändrad 100:‑ för enskild, 150:‑ för fam. Fastställdes.
§ 11 Val av ordf. föreslagen sittande, fastställdes sittande A. Åhammar
§ 12 Val av tre styrelseledamöter, föreslagna omval på följande: Birgitta Haag, Rolf Tillgren, Else‑Marie Mårtensson, mötet fastställde dessa.
§ 13 Val av styrelsesuppleanter, föreslagna Håkan Nilsson, Gertie Rubin. Styrelsen föreslog att styrelsen utökas med en person H. Nilsson och att G. Rubin väljs som suppl. Detta förslag fastställdes av mötet.
§ 14 Val av revisorer, föreslagna Gösta Pettersson, Gunilla Persson, mötet fastslog dessa.
§ 15 Val av revisorsuppleant, föreslagen Stig Helander, mötet fastslog detta.
§ 16 Val av program och museekommitté föreslagna sittande, A. Åhammar, Berith och Uno Hjelm, Siv och Rolf Tillgren, Karin och Tommy Löfstedt, Berit Flyckt, Olle Schill, Håkan Nilsson, Birgitta Haag, mötet fastslog dessa.
§ 17 Val av ombud till Östergötlands Hembygdsförbund, föreslagna A. Åhammar, U Hjelm årsmötet fastställde.
§ 18 Val av valberedning, föreslagna Siv Tillgren och Hjördis Westerlund mötet fastställde.
§ 19 Motioner, inga motioner har inkommit.
§ 20 Övriga frågor, inga övriga frågor anmäldes, Inga Andersson avtackades efter många år i föreningen, där hon uppburit många uppdrag under åren. Gösta Pettersson och Weine Karlsson avgick i valberedningen.

§

21 Mötet avslutades, kaffedrickning och underhållning följde, Lennart Lundström spelade och sjöng svenska visor till auditoriets stora belåtenhet.
    Ulf Hjelm
sekreterare
Anders Åhammar
ordförande
Inga-Lill Gustafsson
justerare
Olle Schill
justerare

Tillbaka top

 


 

Protokoll fört vid Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 1 mars 2014 på Svanen i Borensberg

§

1 Ordföranden Anders Åhammar öppnade mötet och kunde hälsa ca 50 personer välkomna.
§ 2 Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
§ 3 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Till ordförande för mötet valdes Anders Åhammar och till sekreterare Berit Flyckt.
§ 5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Barbro Ekberg och Weine Karlsson.
§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Kassören Tommy Löfstedt redogjorde för föreningens ekonomi som är god.
§ 8 Revisorernas berättelse lästes upp.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.
§ 10 Beslut togs att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. 100 kr per medlem eller 150 kr per familj.
§ 11 Till ordförande på 1 år omvaldes Anders Åhammar (2014)
§ 12 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Uno Hjelm, Tommy Löfstedt och Berit Flyckt (2014-2015).
§ 13 Till styrelsesuppleanter på 2 år valdes Siv Andersson och Hjördis Westerlund (2014-2015).
§ 14 Till revisorer på ett år valdes Gunilla Persson och Gösta Pettersson.
§ 15 Stig Helander valdes till revisorsuppleant på ett år.
§ 16 Program- och museikommittén valdes om och består av: Anders Åhammar, Berith och Uno Hjelm, Siv och Rolf Tillgren, Karin och Tommy Löfstedt, Berit Flyckt, Birgitta Haag, Olle Schill, och Håkan Nilsson.
§ 17 Till ombud till Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte och tillika länsmuseiombud omvaldes Anders Åhammar och Uno Hjelm.
§ 18 Valberedningen valdes om på ett år.
§ 19 Inga motioner hade inkommit.
§ 20 Övriga frågor: Foton av affärer efterlystes. Inför nästa års studiecirkel och programhäfte efterlystes foton av företag och industrier. Tommy Löfstedt företog dragning av vinster på medlemsavgiftslotterna .
ElsMarie Mårtensson och Gunvor Erikson avtackades för mångårigt arbete i styrelsen. Revisorerna erhöll blommor för sin insats.
§ 21 Mötet avslutades med kaffe och Ove Haglund visade ett bildspel med bilder från olika aktiviteter i Borensberg.
    Berit Flyckt
sekreterare
Anders Åhammar
ordförande
Barbro Ekberg
justerare
Weine Karlsson
justerare
   

Tillbaka top

 


Protokoll fört vid Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den /dag /månad/ 2015 på Svanen i Borensberg

§ 1 protokoll kommer...
§ 2  
§ 3  

Tillbaka top

   


Protokoll fört vid Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 27 februari 2016 på Svanen i Borensberg

§ 1

Ordföranden Anders Åhammar öppnade mötet och hälsade ca 45 personer välkomna.

§ 2

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§ 3 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Till ordförande för mötet valdes Anders Åhammar, och Berit Flyckt valdes till sekreterare.
§ 5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Elsa och Olle Schill.
§ 6

Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes.

§ 7 Kassören Tommy Löfstedt redogjorde för föreningens ekonomi, vilken är god.
§ 8 Revisionsberättelsen lästes upp.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
§ 10 Beslut togs om att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. 100 kr. per medlem eller 150 kr. per familj.
§ 11

Anders Åhammar omvaldes till ordförande på ett år (2016).

§ 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Tommy Löfstedt, Uno Hjelm och Berit Flyckt (2016-2017)
§ 13 Till styrelsesuppleant på två år valdes Hjördis Westerlund (2016-2017). Siv Andersson hade avböjt omval.
§ 14 Till revisorer på ett år valdes Gunilla Persson och Stig Helander (2016).
§ 15 Uppdraget som revisorsuppleant är tills vidare vakant.
§ 16 Program- och museikommittén beslöts bestå av Anders Åhammar, Berith och Uno Hjelm, Siv och Rolf Tillgren, Karin och Tommy Löfstedt, Birgitta Haag, Berit Flyckt, Olle Schill, Gertie Rubin, Håkan Nilsson och Hjördis Westerlund.
§ 17 Till ombud vid Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte och tillika länsmuseiombud.valdes Anders Åhammar och Uno Hjelm.
§ 18 Till valberedning valdes Karl-Axel Neiglick och Weine Karlsson.
§ 19 Inga motioner hade inkommit.
§ 20 Under punkten övriga frågor informerade ordföranden om årets program och om att 2016 utnämnts till Hembygdens år. Avgående styrelsesuppleanten Siv Andersson fick en blombukett.
§ 21 Årsmötet avslutades. Efter kaffestunden visades en film om Kristbergs kyrka.
    Berit Flyckt

Anders Åhammar

Elsa Schill Olle Schill
    sekreterare ordförande Justerare Justerare

Tillbaka top

 


Protokoll fört vid Borensbergs Hembygdsförenings årsmöte den 25 februari 2017 på Svanen i Borensberg

§ 1

Ordföranden Anders Åhammar öppnade mötet och hälsade ca 30 personer välkomna.

§ 2 Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
§ 3 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Anders Åhammar valdes till ordförande för mötet och Berit Flyckt valdes till sekreterare.
§ 5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Karl-Axel Neiglick och Weine Karlsson.
§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 7 Kassören Tommy Löfstedt redogjordeför föreningens ekonomi.
§ 8 Revisorernas berättelse lästes upp.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
§ 10 Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, d.v.s. 100 kr per medlem eller 150 kr per familj.
§ 11 Till ordförande på ett år omvaldes Anders Åhammar (2017).
§ 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Birgitta Haag, Rolf Tillgren, Håkan Nilsson och Gertie Rubin (207-2018).
§ 13 Till styrelsesuppliant på två år valdes Krister Andersson (2017-2018).
§ 14 Till revisorer på två år valdes Gunilla Persson och Karl-Axel Neiglick (2017).
§ 15 Uppdraget som revisorssuppleant är tills vidare vakant.
§ 16 Program och museikommittén omvaldes i sin helhet och består av Anders Åhammar, Berith och Uno Hjelm,  Siv och Rolf tillgren, Karin och Tommy Löfstedt, Birgitta Haag, Berith Flyckt, Olle Schill, Gertie Rubin, Håkan Nilsson och Hjördis Westerlund.
§ 17 Till ombud  vid Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte och tillika länsmuseiombud valdes Anders Åhammar, Uno Hjelm och Gertie Rubin.
§ 18 Till valberedning på ett år  valdes Karl-Axel Neiglick och Weine Karlsson (2017).
§ 19 Inga motioner hade inkommit.
§ 20 Övriga frågor: Tommy Löfstedt informerade om vårens utflykt till Kindabygden.
§ 21 Mötet avslutades och efter kaffet visades en film om Kungs Norrby.
    Berit Flyckt

Anders Åhammar

Weine Karlsson Karl-Axel Neiglick
    sekreterare ordförande Justerare Justerare

Tillbaka top

 


sidan senast uppdaterad 2017-03-30
ansvarig för hemsidans innehåll: Anders Åhammar anders.ahammar@boremail.com
 
webbdesign: Ann-Christine Andersson. a-c.a@spray.se