YADIMA DÜÞDÜ

Mädinä Gülgün


 

Dinlädim säsini färählä þair,
O häzin bulaqlar yadýma düþdü.
Od saldýn sinämdä här telä þair,
Yaxýnlar, uzaqlar yadýma düþdü.

Bilmiräm sevincdän, yoxsa qährdän,
Säsinin axarý qýrýldý härdän.
Keçdim Qaradað' dan, keçdim Ähär' dän,
Ýgidlär, qoçaqlar yadýma düþdü.

Xäyalým dolandý Heydär Baba' ný,
O böyük, müqäddäs eli, obaný.
Bir anda qaynadý qälbimin qaný,
O, yanan ocaqlar yadýma düþdü.

Gülgün qoy könlümüz dil açsýn yenä,
Bu ülfät müjdälär gätirsin mänä.
Bir bayram havasý doldu vätänä,
Qändillär, çiraðlar yadýma düþdü.

Mädinä Gülgün 1926' da Güney Azärbaycan' da anadan olmuþ.
Mädinä Gülgün, Balaþ Azäroðlu' nun häyat yoldaþýdýr (eþidir).
 

Ana Sayfaya Dön


savalan@europe.com