Häkimä Xaným Buluri

TÄBRÝZ

 
Qollarým dolanar boynuna bir gün,
Yenä baþ qoyaram dizinä Täbriz.
Häsrätdän, hicrandan cana doymuþam,
Doyunca baxaram gözünä Täbriz.
 
Bulanlýq sularýn axsýn durulsun,
Täzä günlärindän busat qurulsun.
Sähänd cämalýna bir dä vurulsun,
Bir qubar qonmasýn üzünä Täbriz.
 
Gülüstan baðýnýn seyrinä gälim,
Lalä yamacýnda bir dä dincälim.
Ötän günlärimä yetiþmäz älim,
Düþüm heç olmasa izinä Täbriz.
 
Ana täbässümün ay iþýðýdýr,
Qolum qamätinin sarmaþýðýdýr.
Þe'rin bu dünyanýn yaraþýðýdýr,
Ýncisi tükänmäz xäzinä, Täbriz.
 
Sän þair ömrümä vüqar veribsän,
Solub saralmayan gülizar veribsän.
Etibar veribsän, ilqar veribsän,
Här igid oðluna, qýzýna Täbriz.
 

Häkimä Xaným Buluri
1926'da Zäncan' da anadan olmuþdur.
1945' dä Azärbaycan Milli häräkatýnda iþtirak etmiþdir.
1952' dä Filoloji Fakultäsindän mäzun olmuþdur.
1963' dä Filoloji elmlär doktorasýn almýþdýr.

Ana Sayfaya Dön


savalan@europe.com