depression


Var fjärde man och varannan kvinna drabbas någon gång i livet av en djup depression. Minst 300 000 svenskar är så deprimerade att de behöver medicinsk hjälp. 1 miljon svenskar kommer någon gång under livet att drabbas av en depressionssjukdom.

Depression är ett sjukdomstillstånd med flera olika symtom och är alltså inte det samma som "deppig", "ledsen" eller "nere" på vardagsspråk. Alla människors liv går lite uppåt och lite nedåt. Depression är en djupare form av nedstämdhet. Varnliga symtom är känslor som hopplöshet, trötthet, tomhet, glädjelöshet och allmänt ointresse. Ångestkänslor och sömnsvårigheter är vanliga. Inte sällan blir man irriterad på omgivningen samtidigt som man känner skuldkänslor.

Generaliserat ångestsyndrom är ett tillstånd som kännetecknas av överdriven rädsla och oro inför olika händelser och är förenat med andra symtom, till exempel muskelspänning, iriitabilitet, uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter eller sömnsvårigheter.

Man skiljer mellan olika former av depression. Svårast är den djupa depressionen eller melankolin. Den kräver i regel läkemedelsbehandling med s k antidepressiva och ibland sjukhusvård.läs mer >