Missuppfattningar - kvinnan
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


kvinnans roll i Jesu Kristi Kyrka

Kvinnor har en mycket viktigt roll i religionen och familjelivet. De har speciella egenskaper som är till välsignelse för mänskligheten. Man talar ofta idag i samhället om kvinnliga respektive manliga egenskaper. Dessa kvinnliga egenskaper innefattar mycket av vad vi kallar social kompetens och empati men även förmåga att se helheter och organisera. Detta gör kvinnor speciellt lämpade för att ta ett stort ansvar för hem och barn. Utifrån detta kan man säga att kyrkan har en s.k. traditionell syn på familjen. Samtidigt är ansvaret för barnen och uppfostran delat mellan föräldrarna. Mannen har en given plats i hemmet och deltar också i hemmets skötsel och barnens omvårdnad.

Det är värt att notera att kvinnorna tidigt hade rösträtt i Utah och kyrkans tidiga ledare pointerade att det inte bara är in hemmet som kvinnan kan göra en insats utan att hon även har en given plats i samhället. Detta var inte den allmänna inställningen på 1800-talet utan en relativt "modern" kvinnosyn.

Man kan fråga sig varför prästadömet inte ges till kvinnor. Det handlar inte om att kvinnor skulle vara mindre värda eller inte värdiga att få det. Det handlar inte om att de skulle tiga i församlingen. Kvinnor har i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett stort inflytande i församlingsarbete och familjeliv samt en framträdande plats i religionen.

Män och kvinnor har samma unika värde inför Gud. Alla människor är Guds barn oavsett kön. Dock har män och kvinnor olika privilegier här på jorden. Kvinnans största privilegium är moderskapet, en kallelse heligare än till och med prästadömet. Mannen har av Gud fått uppdraget att förvalta prästadömet, vilket är Guds kraft på jorden. Prästadömet användes uteslutande för att tjäna andra. En man kan inte välsigna sig själv med sitt prästadöme inte heller kan han vara orättfärdig och förvänta sig att prästadömet skall vara verksamt. Prästadömet behövs exempelvis vid dop, välsignande av nattvarden, och för att välsigna de sjuka. Dessa förordningar (handlingar) kan inte utföras av kvinnor men kvinnorna har många uppgifter i församlingen som påminner om de som en präst i exempelvis Svenska kyrkan har. Kvinnorna kan predika, hålla tal, be böner offentligt, leda möten, ta hand om de sjuka, utföra välfärdsarbete, leda organisationer och kommittéer samt delta i missionsarbete. Kvinnorna har rättigheter att motta alla förordningar som är nödvändiga för att kunna bli frälsta i Guds rike. Det finns inget i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas lära och tro som rättfärdigar förtryck av kvinnan.
<< Tillbaka