Påstående - kristna eller ej?
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


En kristen kyrka

Jesus Kristus är centralpersonen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkan bär hans namn och alla förordningar (viktiga handlingar) görs i hans namn. Varje bön, förordning, dop, konfirmation, välsignelse, ordination, predikan, tal och vittnesbörd avslutas i hans namn. Jesus från Nasaret är den centrala gestalten i religionen. Kyrkans förste president Joseph Smith sa:
"Den fundamentala principen i vår religion är apostlarnas och profeternas vittne om Jesus Kristus, att han dog, begravdes, uppstod igen på tredje dagen, uppsteg till himlen - och alla andra ting i vår religion är blott tillägg till detta."
Uppenbart finns det doktrinära, läromässiga skillnader mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra kristna samfund men det är fullt möjligt för sista dagars heliga att ha andra åsikter i vissa frågor och ändå vara kristna. Speciellt med tanke på det stora antalet kristna samfund och på de sättet som alla skiljer sig åt inbördes. Det är paradoxalt att man många gånger för höra att kyrkans medlemmar inte är kristna

Vem är central?

Namnet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skulle vara ett ganska underligt namn på en kyrka om den inte varit kristen. Många människor känner tyvärr bara till kyrkan som mormonkyrkan. Kyrkans medlemmar önskar att man använder det officiella namnet just för att detta tydliggör det som är centralt. Det är rent teologiskt viktigt.

Kyrkans medlemmar dyrkar inte Mormon, Joseph Smith, Brigham Young eller någon annan människa utan endast Gud och Kristus. Kyrkans nuvarande ledare President Gordon B Hinckley säger till dem som har missuppfattat kyrkans budskap:
"Är vi kristna? Självklart är vi det! Ingen kan ärligt säga något annat. Vi kanske skiljer oss något från det traditionella mönstret för kristendomen. Men ingen tror mer bokstavligt på återlösningen som kommer genom Herren Jesus Kristus. Ingen tror mer fundamentalt på att han var Guds son, att han dog för människosläktet, att han uppstod från graven och att han är den levande uppståndne sonen till den levande Fadern."
Vem får vara kristen?

Det finns många argument som används för att diskvalificera Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från kristendomens gemenskap. Nedan bemöts några av de vanligaste.

Den historiska kristendomen har förklarat Bibeln komplett och himlarna som stängda i fråga om ytterligare uppenbarelse. Detta synsätt har också förklarat de bibliska beskrivningarna om Gud som uteslutande metaforiska. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på fortsatt uppenbarelse, apostlar och profeter, ytterligare heliga skrifter och en tro på Gud så som han beskrivs i Bibeln. Det är ironiskt att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas lojalitet till ursprungliga kristna doktriner har givit kyrkan etiketten: okristen.

Kyrkomötet i Nicea
Sådana definitioner som utesluter medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från att kallas kristna skulle exkludera även många andra grupper som också uppenbart är kristna. Protestanter och katoliker förklarar sig som kristna utifrån accepterandet av fördrag och dokument som tillkommit vid exempelvis kyrkomötet i Nicea. Niceafördraget från år 325 eKr markerar en distans till den tidiga kristendomen. Vid detta kyrkomöte antog man, genom filosofisk spekulation, exempelvis treenighetsläran där Gud, Jesus och den Helige Anden skulle vara en och samma person. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror inte att det förhåller sig så. Bibeln klargör tydligt, anser kyrkan, att dessa är tre skilda personligheter.

Det är värt att notera att vid detta möte Nicea fanns det biskopar som röstade mot förslaget att anta detta dokument som arbetats fram för att förändra principer i den ursprungliga läran. Dessa biskopar borde då inte heller anses vara kristna. Hur skulle det vara med de som levde innan detta fördrag?

Utombibliska källor
Det finns ett argumentet som brukar kallas utombibliska källor. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har bland annat Mormons bok som är ytterligare ett vittne om Jesus Kristus. Det är underligt att vissa människor menar att kristna bara är de som baserar sin tro uteslutande på de 66 böcker som är den kanoniserade (kanoniserade = av kyrkan erkända bibelböcker) protestantiska bibeln. Men denna kanoniserade lista var inte fastställd, enligt kristendomshistorien, förrän flera århundraden efter Kristi död och det finns fortfarande i den kristna världen förvirring kring huruvida vissa delar (ex. apokryferna) borde ingå i detta eller inte. Denna metod att utesluta är inte så fruktbar eftersom den inte bara utestänger Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och de som var kristna under de första århundradena, utan även katoliker och ortodoxa som grundar sin tro på apostolisk tradition.

Det intressanta är att andra kristna kyrkor önskar utesluta Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från den kristna gemenskapen på grund av och med hjälp av deras egna utombibliska fördrag och skrivelser - nämligen bland annat fördraget från Kyrkomötet i Nicea. Dessa kyrkor säger att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte är kristna för att kyrkan (1) inte accepterar dessa (filosofiska) dokument och (2) för att kyrkan har ex. Mormons bok, som inte direkt kan härledas från Bibeln, när dessa kyrkor själva har utombibliska dokument som de stödjer sig på. Lutheraner anser att Bibel ensamt är tillräcklig för frälsning (kallas sola scriptura) men lägger till ickebibliska krav för frälsning, nämligen accepterandet av råd och fördrag, i andra sammanhang.

I övrigt kan tillägas att de tidiga heliga också tillfogade skrifter utöver de traditionella judiska skrifterna (jfr. tillkomsten av Nya testamentet).

Bibeln idag är en produkt av den dagens traditionella kristna kyrka mer än tvärt om och eftersom det fanns kristna innan Bibeln skrevs så kan Bibeln inte vara den enda auktoriteten. Tron på endast Bibeln och inget annat kan inte vara avgörande för om någon är kristen. Bibeln är inte komplett. Det finns mycket som aldrig nedtecknades (se Joh 21:25).

Definitioner
Enligt ordboken (Bonniers svenska ordbok, 1991) är kristendom: den religion som utgår från Jesus Kristus. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tro är helt i enlighet med detta och med den definition Bibeln har av kristna. Själva termen "kristna" förekommer endast tre gånger i Nya testamentet och på dessa ställen används kristna om dem som följer Kristus. Om kristen är någon som följer Jesus lärdomar och tror på att Jesus från Nasaret var Kristus så är medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utan tvekan kristna.

Jesus Kristus är medelpunkten i varje doktrin, varje förordning och varje princip i kyrkan liksom själva namnet på kyrkan anger. Mormons bok vittnar om Jesus Kristus, betonar och klarlägger hans lärdomar. Nephi, en profet i Mormons bok, förklarade för världen:
"Vi tala om Kristus, vi fröjda oss i Kristus, vi predika om Kristus, vi profetera om Kristus och vi skriva i överensstämmelse med våra profetior, på det våra barn må veta på vilken källa de måste rikta sina blickar för att få förlåtelse för sina synder" (2 Nephi 25:26).
Nephi sade också:
"Det finnes intet annat namn under himmelen varigenom en människa kan bliva frälst utom namnet Jesus Kristus, om vilken jag talat" (2 Nephi 25:20).
<< Tillbaka