Soldattorpen
                                             Reviderad 28/8 2007
Från 1600-talet, kanske ännu tidigare, och fram till 1900-talets början, var vissa gårdar  skyldiga att hålla soldat. Enligt Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia (Krigsarkivet, Stockholm) hade Bergs kompani 6 rotar i Hallen. Vid 1695 års indelning var rotarnas nummer Hallen 35-40. Vid 1853 års indelning reducerades antalet till 1 rote med nummer Hallen nr 19. 
Mönsterrullan år 1812 för Bergs kompani upptar följande soldater:   
  
      Rote 35 Jo-Jans
         "    36 Norrgården
         "    37 Görns
         "    38 Svens
         "    39 Backen
         "    40 Nisch
Jonas Åberg
Pehr Ankarberg
Olof Glansberg
Olof Flyberg
Olof Blomberg
Pehr Sparrberg
               

1853 års rulla anger Esbjörn Rödin som soldat på rote Hallen nr 19. Han blev antagen som soldat den 3 dec, 1842 och efterträddes troligen på 1870-talet av Erik Hallman, som enligt 1879 års rulla var soldat på rote Hallen nr 19.
Ur protokoll från synförrättning av knekttorpen i oktober 1813 (Krigsarkivet, Stockholm) kan saxas följande, som gäller rotarna i Hallen.

"År 1813 den 5te  och följande dagar i October månad förrättades syner uppå Knekte
   Torpen vid Bergs Companie af Jemtlands Regemente
öfvervaro af Herr Lieutenan 
J.L. Winnberg samt Krono Länsmannen Olof Tirén och nämndemännen Jon Andersson
i Wästeråsen och Olof Persson i Österåsen.

Rote 35:
 Stugan uppbygges enl Lands Contract.     68 Rd Banco
 Bod med Loge.                                        16.32    -"-
 Foder Bod                                               10.32   -"-
 Fähus                                                     22        -"-
   
 Solldaten bor uti ett på Lön erhållet Lifstids Torp ooch äskar ej Hus på Soldatetorpet
 medan han för namnet tjenar.
Åker och svarande med Lands Contractet.
Nämnd And.Andersson och Göran Ersson i Hallen"

Rote 36
 Stugan uppbygges enligt Lands Contractoch.   68 Rd Banco
 och af Solldaten enligt Knecte Contract.
 Bod med Loge                                                16.32    -"-
 Do  Do   Foderbod                                          10.32    -"-
 Do  Do  Fähuset                                             22        -"-
 Rotan upptager en gammal Lägde i Solldatetorpet och af förlandet deromkring till
 2 mälingar  åker som synes kosta till ståndsättande  36 Rd Banco
 I öfrigt så mycken slott som svarar med Lands Contractet"

Rote 37:
 Stugan med de öfriga Husen utom Bod med Loge uppbygges av Rotan eller
 Balanceras efter Nämndens värde                 100.32 Rd Banco
 Bod med Loge fans i godt stånd.

Rote 38:
 Laga Husen uppbygges av Rotan för           117.32  Rd Banco
 och imedertid får Solldaten Husrum på Rotan -- Åker 2 mälr  finnes jämte
 äng som Soldaten för sin Tjenstetid försålt till Erik Östberg i Hallen enl
 Bergs Härads Rätts Dom av den 16 de Januari 1805 hvilken Dom kjöparen
 innehafver.                                                

Rote 39:
 Åligger Solldaten att sjelf hålla sig Hus enligt Knekte Contracte.  Och Rotan
 skall uppbryta åker och densamma i stånd hålla med 120 Lass gödning hvilket
 all skulle kosta                                                 40 Rd Banco
Äng svarande med Lands Contract


Rote 40:
 Till stugbyggningen har Roten förbundit sig blott framföra Timmer som kan
 kosta 20 Rd Banco och de öfriga Husen skall Solldaten sjelv uppbygga samt
 sådant på ett af Rotan på Lön erhållet Lifstids Torp,  Hvarjente han årligen
 undfår en Tunna korn så länge Soldaten för Namnet tjänar eller i dess ställe
 skall Rotan vid påfordran uppbryta och med gödsling iståndsätta 2 mälingar
 åker som värderas till 40 Rd  Banco

Do  Nämnd
         På Synenämndens vägnar
                              ErikDahlberg
                               Sergeant

     

Soldattorpet  som Pehr Sparrberg  byggde låg på mark,  som i dag tillhör "Byggnings". Stugan, som troligen
var sammanbyggd  med ladugård, brann senare ner, men murstocken står fortfarande kvar ca 150 år
efter branden.